May 28, 2024
Faayidaalee Ocholoonii!

Faayidaalee Ocholoonii!

Ochoolooniin gosa nyaataa fayyaa namaaf baayyee barbaachisaa ta’eefi namni hunduu haala salphaan argachuu danda’udha. Nama dhukkuba sukkaaraa qabuuf, yookan immoo nama dhiibbaa dhiigaatiin rakkatu yoo taatan Ocholooniin sirritti sin fayyada. Ocholooniin vitaaminii kan badhaadhedha. Kessumaammoo gosa Viitamin  B3 kan badhaahedha. Fayidaalee Ocholoonii kanneen armaan gadii kana dubbisaa!

fresh peanuts plants with roots.
  1. Albuudotaan kan badhaadhedha.

Qorannoo garee qorattoota Yunivarsiitii Purduutiin godhame akka agarsiisutti, dhadhaa Ocholoonii (Peanut butter) 28 KG yeroo hunda yoo fayyadamne, qabiyyeewwaan kanneen akka maaginiziyeemii, faayiberii, koopparii, viitamiin E fi argaa’inii salphaadhumaan arganna jechuudha. Qabiyyeewwaan kunneen dhukkuba laphee(onnee) ittisuudhaaf kaannen fayyadanidha. Beela namarraa ittisuufillee Ocholooniin ga’ee guddaa qaba. Akka qorannoon kun agarsiisutti Ocholoonii yoo fayyadamne sa’a 2:30f beela nurraa ittisuu danda’a. kunimmoo wantoota akka keekii faana wal-bira qabnee yoo laalluu sa’aatii dheeradha.

2. Ocholooniifi Kaanserii

Qorannoonni Yuniversiitii Filoorida  Ocholoonii akka nyaataa ittisaatti lafa kaa’a.  Akka qorannoon kun agarsiisutti Ocholooniin wantoota dhukkuba Onnee fi Kanseriif nu saaxilan ittisuuf gargara. Ittistoota dhukkuba kanaa keessaa P-coumaric acid kan jedhamu yeroo akaa’amu dandeettiin ittisuu isaa 22% dabala.

3. Dhukkuba Sukkaaraa ittisuuf.

Ocholooniin qabiyyee Kolestiroolii irrisuudhaan beekamaadha; Keessumaammo dhukkubsattoota gosa dhukkubaa type 2 qaban sirritti gargaara. Nyaatan booda hangi Insuliinii akka ol hin kaaneef nii fayyada.

4. Da’umsaa Milkeessuuf

Hatii tokko mucaa naga qabeessa tokko akka deessuuf kan gargaaru qabiyyee folate jedhamu haalan ofkeessaa qaba. Hati yeroo ulfaa Ocholonii qabiyyee kanaan badhaadhe yoo nyaatte, rakkoon fayyaa daa’ima saanirra ga’uu danda’u 70% irrisuu danda’a.

5. Mukuu hirrisuuf

Gosti Amiinoo Acidii Typtophan jedhamu Ocholoonirraa haalaan argama. Gosti Amiinoo Aciidii kun akka nuun hin mukoofneef sammuu keenya dammaqsuun nu gargaaru.

6. Dandeettii waa yaadachuu keenyaa nuuf dabala.

Vitaaminiin Ocholoonii keessatti argamu(B3) sammuun keenya gocha amaleeffate haalan akka dalaguu fi dandeettiin waa yaadachuu keenya akka guddatuuf nu gargaara.

7. Dulluma waliin kan namatti dhufu dhukkuba waa dagachuu ni irrisa.

Ocholooniin  Alzaaymariin Dhukkuba waa irraanfachuu ittisuuf fayyada. Qoraannoon akka agarsiisutti namni Ocholoonii yeroo hunda fayyadamu carraan dhukkuba kanaan qabamuu isaa kan warra kaanirra 70% irrata.

8. Ulfaatina akka hin daballe to’achuuf.

Dhabbataadhaan ocholoonii fayyadamuun ulfaatinni akka malee akka hin daballeef nii gargaara. Qorannoo akka agarsiisutti namoonni torbanitti yeroo lama ocholoonii fayyadamaan carran ulfaatina akka maleef saxilamuu isaanii kan warra kaanirra akka malee xiqqaadha.

Don’t forget to follow gullalle.com, an information provider site.

One thought on “Faayidaalee Ocholoonii!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin